văn bản chỉ đạo điều hành

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 3418/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. 28/12/2021 28/12/2021
2 1158/QĐ-TTg Ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 13/07/2021 13/07/2021
3 1650/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án hình thành và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 29/06/2021 29/06/2021
4 297/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 26/02/2021 26/02/2021
5 130/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 27/01/2021 27/01/2021
6 552/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2020. 26/02/2020 26/02/2020
7 1150/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long Người ký PCT. Lê Quang Trung 17/05/2019
8 91/QĐ-BTCHT Về việc thay đổi Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VII, năm 2018-2019 09/05/2019
9 664/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 28/03/2019
10 565/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, ấp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2019 13/03/2019
11 127/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 26/01/2019
12 112/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 15/01/2019
13 2173/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 12/10/2018
14 1604/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Long 26/07/2018
15 740/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 17/04/2018
16 673/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” 06/04/2018
17 187/QĐ-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 01/11/2017 15/12/2017
18 187/QĐ-SKHCN Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long 09/10/2017 09/10/2017
19 186/QĐ-SKHCN Về ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 09/10/2017
20 152/QĐ-SKHCN Phê duyệt định mức chi trả nhuận bút, thù lao ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ và Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long 11/08/2017 15/10/2017
21 1338/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 21/06/2017 21/06/2017
22 673/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” 06/04/2017
23 42/QĐ-BKHCN Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016 11/01/2017 11/01/2017
24 1318/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 05/06/2015 06/10/2015
25 588/QĐ-BKHCN Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ 31/03/2014 31/03/2014
26 2075/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 08/11/2013 08/11/2013
27 53/QĐ.SKHCN Về việc hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long 19/05/2011 19/05/2011
28 1536/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở. 23/06/2010 29/07/2010
<<<1>>>