Thông báo

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
(25/05/2023 00:00:00)

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ vào Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và có bổ sung thêm chức năng thực hiện triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh để “phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” nhằm đáp ứng nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai Chiến lược quốc gia và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 của tỉnh Vĩnh Long và đảm bảo thực hiện “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Để hoàn chính dự thảo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố góp ý để Sở tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý xin vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ bằng văn bản đến hết ngày 31/5/2023 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Rất mong nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị./.

Xem toàn văn: Công văn số 585/SKHCN-VPS; Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ; Kế hoạch số 57/KH-UBND