Thông báo

Thông tin cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước
(09/05/2023 00:00:00)
Thực hiện thủ tục hành chính về đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo Quyết định 2263/QĐ- UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu phát triển và sản xuất ụ nổi bê tông tự lèn (SCC) - áp dụng cho các công trình nổi

Tổ chức/cá nhân đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.752.513, Fax: 02703.892.935

Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

1. Thiết kế ụ nổi bê tông tự lèn (SCC).

2. Sản phẩm đã được ứng dụng: Ụ nổi bê tông tự lèn (SCC).

Xem toàn văn: Giấy xác nhận Số 01/XNKQKHCN