Thông báo

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 2024
(17/04/2023 00:00:00)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 2024

Thực hiện Công văn số 1744/UBND-VX của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt Chương trình 1322) theo Công văn số 1019/BKHCN-TĐC ngày 11/4/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình 1322, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở KH&CN thông báo, tổng hợp đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322, để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ KH&CN.

- Sở KH&CN đề nghị các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên minh các Hợp tác xã tỉnh tỉnh và các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để thực hiện tại địa phương từ năm 2024 (nếu được phê duyệt).

- Yêu cầu, nội dung đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: xem Công văn số 1091/BKHCN-TĐC ngày 11/4/2023 của Bộ KH&CN đính kèm Công văn này.

- Biểu mẫu đề xuất: theo Mẫu A1-ĐXNV ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN (đính kèm Công văn này hoặc trên trang điện tử của Sở KH&CN: www.skhcn.vinhlong.gov.vn).

- Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất

+ Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tổng hợp đề xuất nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị là 17h00 ngày 24/4/2023 để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Nơi tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ số 339A khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, file điện tử định dạng Word gửi về địa chỉ email:cctcdlcl.skhcn@vinhlong.gov.vn hoặc qua Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Điện thoại: 02703912777.

Xem toàn văn:
- Công văn số 386/SKHCN-TĐC về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 2024
- Công văn số 1744/UBND-VX về việc đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
- Công văn số 1019/BKHCN-TĐC về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030