Thông báo

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2023 tỉnh Vĩnh Long
(13/04/2023 00:00:00)
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến tổ chức, cá nhân nhà khoa học để đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN năm 2023 với các yêu cầu cụ thể như sau:

1. Danh mục chi tiết nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn 03 nhiệm vụ trên:

Gửi kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND, ngày 25/3/2022 và Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm có:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo điều 5, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm có:

Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo điều 6, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Số lượng nộp: 10 bộ (ít nhất có 1 bộ gốc) và 01 bản điện tử của hồ sơ trên USB.

4. Dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Về dự toán kinh phí: đề nghị thực hiện theo Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND, ngày 07/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC, ngày 30/12/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài Chính về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

5.Nơi nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn:

Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

6. Thời gian nhận sơ tham gia Tuyển chọn:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 12/5/2023.

Thông tin liên hệ:+ Điện thoại: 02703.827201 (C. Hạnh)
                          + Email: qlkhvinhlong2012@gmail.com

7. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ dự kiến tổ chức mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/5/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long (mời đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tham dự).

Xem toàn văn: Công văn số 363/TB-SKHCN; Quyết định số 593/QĐ-UBND và Danh mục nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực giáo dục năm 2022; Quyết định số 1517/QĐ-UBND và Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 chuyên ngành nông nghiệp