Thông báo

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
(05/08/2022 10:47:29)

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến tổ chức, cá nhân để đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN tỉnh Vĩnh Long với các yêu cầu cụ thể như sau:
1. Danh mục chi tiết nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn: Có phụ lục kèm theo.
2. Điều kiện tham gia tuyển chọn: Điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân áp dụng theo Điều 4 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
4. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Số lượng nộp: 11 bộ (ít nhất có 1 bộ gốc) và 01 bản điện tử của hồ sơ lưu trữ trên USB. Lưu ý: hồ sơ không hoàn trả lại.
5. Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: thực hiện theo Nghị Quyết 08/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài Chính về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
6. Nơi nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Phòng Quản lý khoa học- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long,
Địa chỉ: số 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
7. Thời gian nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi trực tiếp hoặc gửi qua thông bưu điện từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 19/8/2022.
Thông tin liên hệ: + Điện thoại: 02703.827201 (Gặp Ngân)
                             + Email: vhnganqlkh@gmail.com
8. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn từ ngày 22/8/2022 đến 26/8/2022 (01 buổi) tại địa chỉ: số 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (mời đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ tham gia tuyển chọn đăng ký cùng tham dự).

Xem toàn văn: Thông báo số 632/TB-SKHCN và danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh