Thông báo

Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 Công văn số: 1447/SKHCN-TKC về việc hỗ trợ phát động truyền thông cuộc thi "Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Đồng Nai 2022 Thể lệ Cuộc thi
(05/08/2022 10:39:41)

Thông báo về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

Thực hiện Công văn số 3639/UBND-VX ngày 29/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước.

Để làm cơ sở cho Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ theo chỉ đạo (Đính kèm là Công văn 3639/UBND-VX ngày 29/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long).

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 14/7/2022.

Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long,

Số 111, đường Nguyễn Huệ, P.2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh long;

Xem toàn văn: Công văn số 669/SKHCN-QLKHCông văn số 3639/UBND-VXCông văn số 1457/BKHCN-CNN và dự thảo thông tư sửa đổi