Thông báo

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022
(05/08/2022 10:23:00)

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-UBND, ngày 01/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2022 thuộc chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân với các yêu cầu cụ thể như sau:

  1. Danh mục chi tiết nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn: theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (đính kèm theo).
  2. Điều kiện tham gia tuyển chọn: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND, ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh.
  3. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm có:

STT

Thành phần hồ sơ

Mẫu

(Đề tài KH&CN)

1

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án

B1-ĐONTC

2

Thuyết minh Đề tài/dự án

B1-2a-TMĐTCN

3

Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài/dự án

B1-3-LLTC

4

Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cán bộ đăng ký tham gia chính trong đề tài/dự án

B1-4-LLCN

5

Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài/dự án (nếu có)

B1-5-PHNC

6

Các văn bản khác có liên quan: văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác, văn bản của đơn vị ở địa phương xác nhận sẵn sàng ứng dụng kết quả đề tài/dự án….(nếu có).

- Các biểu Mẫu trên thực hiện theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

- Về dự toán kinh phí: thực hiện theo Nghị Quyết 08/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài Chính về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Số lượng nộp: 12 bộ (ít nhất có 1 bộ gốc) và 01 bản điện tử của hồ sơ lưu trữ trên USB. Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

  + Tên đề tài đăng ký tuyển chọn;

  + Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì (số điện thoại liên hệ);

  + Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (số điện thoại liên hệ);

  + Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

  1. Nơi nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Phòng Quản lý Công nghệ-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
  2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 24/6/2022.

Thông tin liên hệ: Điện thoại: 02703862700 (gặp Mr. Lợi).

  1. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 27/6/2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long-số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (mời đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ tham gia tuyển chọn đăng ký cùng tham dự).

Trân trọng./.

Xem toàn văn: Thông báo số 522/TB-SKHCNQuyết định số 1077/QĐ-UBND