Thông báo

Kế hoạch tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
(05/08/2022 10:18:36)

Kế hoạch tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Triển khai thực hiện kế hoạch số 62/KH-STTTT ngày 25/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Toàn văn kế hoạch: Kế hoạch số 62/KH-STTTT