Thông báo

Triển khai Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ
(05/08/2022 10:07:42)

Triển khai Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tại Công văn 1968/UBND-KTNV ngày 15/4/2022 và Công văn số 788/BKHCN-TĐC ngày 13/4/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH & CN) về việc triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP ngày 20/01/2022 của Chính phủ.

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022.

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định về việc miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với nguyên liệu để sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa, lưu thông trên thị trường; giao trách nhiệm cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quyết định việc miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các loại hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh; bổ sung quy định quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; chỉnh sửa, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bãi bỏ thủ tục hành chính về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài; bãi bỏ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 nhập khẩu, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu.

Nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị định số 13/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan/đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng nội dung quy định tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP, đồng thời phối hợp tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi, địa bàn quản lý để thực hiện.

Nội dung Nghị định số 13/2022/NĐ-CP được đính kèm Công văn này trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Vĩnh Long và đăng trên website của Sở Khoa học và Công nghệ/mục văn bản quy phạm pháp luật theo địa chỉ: www.skhcn.vinhlong.gov.vn

Xem toàn văn: Nghị định số 13/2022/NĐ-CPCông văn số 392/SKHCN-TĐC