Thông báo

Tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững ...
(05/08/2022 10:04:24)

Tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chỉ thị số 16/CT-TTg Về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động

Kế hoạch 55/KH-STTTT