CHI TIẾT TIN

Thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022
(05/08/2022 09:42:37)

Thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Thực hiện Công văn số 2083/UBND-KTNV ngày 22/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 11/TTKN ngày 18/4/2022 của Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (IEC), Khu Công nghệ phần mềm – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ITP) về việc hỗ trợ truyền thông cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 202 để các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh triển khai đến các Ý tưởng khởi nghiệp, nghiên cứu sáng tạo từ sinh viên có nhu cầu đăng ký tham gia tại công văn số 11/TTKN ngày 18/4/2022 của Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC).

(Công văn số 11/TTKN ngày 18/4/2022 của Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) được đăng trên Website http://skhcn.vinhlong.gov.vn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long).

Xem toàn văn: Công văn số 368/SKHCN-QLCN kèm danh sáchCông văn số 11/TTKN về việc hỗ trợ truyền thông cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2022