Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2022
(05/08/2022 09:39:53)

Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2022

Căn cứ điểm c, Điều 6, Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Thực hiện Công văn số 1882/UBND-VX ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc chấp thuận và giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện việc lấy ý kiến dự thảo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) năm 2022;

Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch xây dựng QCĐP năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch xây dựng QCĐP năm 2022. Nội dung dự thảo được gửi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Vĩnh Long và đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.skhcn.vinhlong.gov.vn.

Văn bản góp ý (có kèm văn bản Word) đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long bằng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Vĩnh Long hoặc qua đường bưu điện trước ngày 25/5/2022 theo thông tin địa chỉ như sau:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long
Địa chỉ: 339A, Tân Xuân, Tân Ngãi, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703.912777. Email: cctcdlcl.skhcn@vinhlong.gov.vn.
Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

Xem toàn văn: Công văn 354/SKHCN-TĐCDự thảo kế hoạchPhụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3

Danh sách Gửi Công văn