Thông báo

Hướng dẫn đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022
(05/08/2022 09:33:26)

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các tiêu chí của GTCLQG và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 3 năm, được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phối hợp triển khai hoạt động GTCLQG năm 2022 tại Công văn số 1028/UBND-VX, ngày 03/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã xây dựng kế hoạch, đề nghị các Sở, ban ngành, …, phối hợp đề cử doanh nghiệp tham gia, qua danh sách đề cử của các Sở, ban, ngành tỉnh, . . . Sở KH&CN tiếp tục hướng dẫn Quý doanh nghiệp (nếu đủ điều kiện1 và có nhu cầu), lập thủ tục đăng ký tham gia GTCLQG năm 2022, cụ thể như sau:

1. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia GTCLQG năm 2022, chậm nhất đến hết ngày 31/05/2022, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long; Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

2. Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu);
b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp (theo mẫu);
c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG (theo mẫu);
d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;
đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);
e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp;
g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);
h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).
- Các mẫu nêu tại các Điểm a, b, c Mục 2 công văn này được đăng trên Website Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long: www.skhcn.vinhlong.gov.vn

3. Quá trình lập thủ tục đăng ký tham dự GTCLQG, nếu cần trao đổi thêm thông tin: xin liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long; Số 339A, khóm Tân Xuân, phườngTân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 0270.3912777; Email: cctcdlcl.skhcn@vinhlong.gov.vn để được hỗ trợ.

Xem toàn văn: Hướng dẫn số 324/SKHCN-TĐCMẫu đơn đăng ký tham dựMẫu đề cương báo cáo