Thông báo

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng Dự án Thuộc "Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 - 2030", thực hiện năm 2022-2023
(05/08/2022 09:27:51)

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng Dự án Thuộc "Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 - 2030", thực hiện năm 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các tổ chức, đơn vị; các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hợp tác xã và các Doanh nghiệp trong tỉnh, tham gia đề xuất đặt hàng Dự án thuộc "Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030", thực hiện năm 2022-2023.

1. Để được xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện, đề xuất đặt hàng cần tập trung nội dung sau:

- Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ.

- Xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí trí tuệ trong doanh nghiệp/tổ chức khoa học và công nghệ.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, hình thành và tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

2. Mẫu đề xuất dự án

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thực hiện theo mẫu B1-ĐXNV qui định tại Thông tư 03/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (đính kèm).

3. Để kịp thời tổng hợp các đề xuất dự án và thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tham mưu trình chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi phiếu đề xuất đặt hàng dự án về Sở khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long trước ngày 29/4/2022.

Nơi nhận: Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long, số 111 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (vui lòng gửi văn bản giấy và file điện tử qua email để thuận lợi cho công tác tổng hợp, Email: bttnga.skhcn@vinhlong.gov.vn; pqlcnshtt2020@gmail.com; Số ĐT: 02703. 862700- DĐ: 099303915 gặp Nga).

Xem toàn văn: Thông báo 262/TB-SKHCN và phiếu đề xuất