Thông báo

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
(05/08/2022 09:18:52)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Để hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu góp ý để Sở tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý xin vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ bằng văn bản đến hết ngày 22/3/2022 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh  quyết định.

Bản dự thảo của UBND tỉnh Vĩnh Long