Các văn bản về TTHC

Danh mục các văn bản về TTHC, Quy trình thực hiện TTHC và CCHC

STT

Tên văn bản

A

Quyết định công bố TTHC

1.                   

Quyết định số 2686/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

2.                   

Quyết định 1338/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

3.                   

Quyết định số 2479 /QĐ-UBND,  ngày 21 tháng 11 năm  2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

4.                   

Quyết định số 569/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

5.                   

Quyết định số 2173 /QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

6.                   

Quyết định số 112/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

7.                   

Quyết định số 664/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

8.                   

Quyết định số 1150/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

9.                   

Quyết định số 1641/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

10.              

Quyết định số 2374/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

11.              

Quyết định số 1589/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

12.              

Quyết định số 1591/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

13.              

Quyết định số 2027/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

14.              

Quyết định số 2506/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

15. 

Quyết định số 1345/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

16. Quyết định số 2443/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
17.

Quyết định số 154/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

18.

B

Quyết định công bố quy trình nội bộ

1.                   

Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

2.                   

Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

3.                   

Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

4.

Quyết định số 1345/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

C

Văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính

1.                 

Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Vĩnh Long

2.                  

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụdo Ủyban nhân dântỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

3.                  

Quyết định số 2639/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 02 tháng 10 năm 2020 quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Vĩnh Long

4.

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

5.

Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

6.

Quyết định số 3484/QĐ-UBND 16/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

7.

Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

8.

Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

9.

Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

10.

Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 – 2025

11.

Quyết định số 270/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long

12.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

13.

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN ngày 22/02/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

14.

Kế hoạc số 12/KH-SKHCN ngày 06/01/222 về tuyên truyền CCHC năm 2022 của Sở

15. Kế hoạch số 43/KH-SKHCN về phòng, chống tham nhũng năm 2022