Liên hệ

Ông NGUYỄN VĂN TÙNG

Chức vụ: Giám đốc

Email: nvtung.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3824252

Ông NGUYỄN VĂN GIỚI

Chức vụ: Phó giám đốc

Email: nvgioi.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 090.8140115

Ông NGUYỄN THANH PHONG

Chức vụ: Phó giám đốc

Email: ntphong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3830401