THỐNG KÊ KH&CN

Thống kê khoa học và công nghệ

BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KH&CN NĂM 2020

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Các Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Biểu mẫu: 10 Biểu mẫu

Thông tư: 15/2018/TT-BKHCN


ĐIỀU TRA TIỀM LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2019

 Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tài liệu hướng dẫn Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019


ỨNG DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN

Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ