Thông tin địa chỉ liên hệ

truso_skhcn.gif

Trụ sởSỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Emailskhoahoc@.vinhlong.gov.vn; ĐT: 0270.3824014; FAX: 0270.3824014