Sơ đồ tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĨNH LONG

 

 

 

LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĨNH LONG

 

Ông NGUYỄN VĂN TÙNG

Chức vụ :Giám đốc

Email: nvtung.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3824252

Ông NGUYỄN VĂN GIỚI

Chức vụ: Phó giám đốc

Email: nvgioi.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 090.8140115

Ông NGUYỄN THANH PHONG

Chức vụ: Phó giám đốc

Email: ntphong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3830401