Quá trình hình thành và phát triển

Giai đoạn 1979-1985

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Cửu Long (nay là Sở khoa học và Công nghệ Vĩnh Long) được thành lập và đi vào hoạt động ngày 07/5/1979

Giai đoạn 1986-1995

Thời kỳ này công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Giai đoạn 1996-2008

Từ các chủ trương của Đảng nhất là nghị quyết TW2 (khóa VIII) về phát triển KH&CN

Giai đoạn 2009 - đến nay