Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ

Trụ sở: 339 - Tân Xuân - Tân Ngãi - Thành phố Vĩnh Long

Email: skhoahoc@.vinhlong.gov.vn; ĐT: 0270.3825369; FAX: 0270.3825369

 

Ông LÊ TRUNG NHÂN

Chức vụ: Phó giám đốc

Email: ltnhan.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3289488

 

Ông LA VĂN NĂM

Chức vụ: Phó giám đốc

Email: lvnam.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3502211

 

 Vị trí và chức năng

Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên (giai đoạn 2019-2021), thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ; dịch vụ khoa học công nghệ và kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1) Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; về phát triển hoạt động kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

2) Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường. Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

3) Tổ chức thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm,...;

4) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

5) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;

6) Triển khai thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống. Thực hiện nhiệm vụ phát triển, lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen phục vụ lợi ích công trong phạm vi của tỉnh.

7) Thực hiện các hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực và phạm vi được phân công, chỉ định hoặc công nhận theo quy định của pháp luật;

8) Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng hàng hóa phù hợp với quy định của pháp luật;

9) Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;

10) Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

11) Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, hoạt động nghiên cứu khoa học và nhu cầu của tổ chức, cá nhân;

12) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh;

13) Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ; tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ; xây dựng tiêu chuẩn, hệ thống đảm bảo về đo lường, giám sát lắp đặt thiết bị về đo lường, thử nghiệm; dịch vụ nghiên cứu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh kỹ thuật các phương tiện đo, hợp tác sản xuất kinh doanh các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,...theo thẩm quyền;

14) Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật;

15) Quản lý công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ;

16) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

> Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có 04 phòng chuyên môn sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Tư vấn - dịch vụ

- Phòng Kỹ thuật - Phân tích kiểm nghiệm

- Phòng Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

3. Biên chế

Biên chế của Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.