Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN

Trụ sở: 339B - Tân Xuân - Tân Ngãi - Thành phố Vĩnh Long

Email: ttthkhcn.skhcn@vinhlong.gov.vn; ĐT: 0270.3862339; FAX: 0270.3862339

Ông ĐẬU XUÂN TOÀN

Chức vụ: Phó giám đốc

Email: dxtoan.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3912773

Ông VŨ THANH TÂM

Chức vụ: Phó giám đốc

Email: vttam.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3912779

 Vị trí và chức năng

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH & CN), thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ thông tin và thống kê KH&CN dài hạn, hàng năm; tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Tham gia xây dựng, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ sau khi được các cấp có thẩm quyền ban hành;

2. Tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định;

3. Tổ chức thu thập, xử lý, cập nhật và tích hợp thông tin về tổ chức khoa học và công nghệ; thông tin về cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đang tiến hành, kết quả thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ) và các thông tin khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ theo quy định;

4. Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ cho các chương trình, đề án quan trọng của địa phương, phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương;

5. Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng, cập nhật sách khoa học và công nghệ của địa phương;

6. Khai thác, cung cấp các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài để tra cứu thông tin phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác; cho các chương trình, đề án quan trọng của địa phương, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương;

7. Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học và công nghệ đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội;

8. Tổ chức và phát triển nguồn tin KH&CN của địa phương; bổ sung (mua) sách, báo, tài liệu, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ, tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

9. Thiết lập, triển khai và kết nối mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN), các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; Quản lý cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN, Cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh;

10. Xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về KH & CN của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương;

11. Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), Techdemo, Techfest, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Thu thập, cung cấp thông tin công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH & CN; thông tin kết quả nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại địa phương; thông tin về các chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ;

12. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý theo quy định;

13. Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điều tra thống kê ngành khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổng kết, phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê KH & CN thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

14. Phổ biến, công bố kết quả thống kê KH & CN của địa phương;

15. Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khoa học và công nghệ và các dịch vụ khác được cơ quan có thẩm quyền giao và ngoài danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

16. Tổ chức, tham gia tổ chức các hoạt động tập huấn, bỗi dưỡng nghiệp vụ; sự kiện, hội nghị, hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở, Ban, Ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hàng năm về lĩnh vực thông tin và thống kê khoa học và công nghệ;

17. Tổ chức học tập, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ;

18. Quản lý tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực theo thẩm quyền và quy định của pháp luật (Xây dựng vị trí việc làm, tuyển dụng, bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật,… đối với viên chức và người lao động);

19. Quản lý tài chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật (Tiếp nhận, phân bổ, hạch toán thu chi các nguồn tài chính của đơn vị; Theo dõi quản lý tài chính, tài sản của tổ chức; Mua sắm, thanh lý tài sản cố định,…);

20. Hành chính, quản trị: Quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động chuyên môn; Cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu, văn phòng phẩm cho hoạt động chung; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác bảo vệ, an ninh trật tự; Phòng cháy, chữa cháy; Duy trì hoạt động các tổ chức đoàn thể trong tổ chức,…

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long giao.

 Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm

a)  Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc;

b) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính-Tổng hợp; Phòng Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

3. Biên chế

Biên chế của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, viên chức và số lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.