Các phòng chuyên môn

Các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

3. Phòng Quản lý Khoa học.

4. Phòng Quản lý Công nghệ.

 

1. VĂN PHÒNG

a) Chức năng: Tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng; công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Làm đầu mối xây dựng và tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách, quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ trên cơ sở dự thảo của các Phòng, Đơn vị;

- Xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần của Lãnh đạo Sở; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác của Sở; lập báo cáo giao ban định kỳ hàng tháng về thực hiện nhiệm vụ của Sở. Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các Phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở; Kiểm tra, nhắc nhở công chức, viên chức thực hiện đúng nội quy, quy chế của Sở;

- Xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, hàng năm) và đột xuất về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định. Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở;

- Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ: hướng dẫn các Sở, Ngành, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan và các đơn vị thuộc Sở; Quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và công tác cải cách hành chính theo quy định;

- Thực hiện công tác quản trị mạng và phát triển mạng thông tin nội bộ của cơ quan đáp ứng việc chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở. Theo dõi và phối hợp giải quyết sự cố an ninh thông tin, sự cố máy tính trong cơ quan;

- Tham mưu công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh-quốc phòng;

- Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy; an toàn giao thông; các hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

- Phối hợp cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Ban Giám đốc Sở;

- Tham mưu công tác tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức; Tham mưu công tác kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị của cơ quan;

- Phối hợp thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;

- Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

c) Cơ cấu chức danh công chức

- Chánh văn phòng, các Phó chánh văn phòng và các chuyên viên.

- Nhiệm vụ cụ thể của Phó chánh văn phòng và các chuyên viên do Chánh Văn phòng phân công.

2. THANH TRA

a) Chức năng: Tham mưu Ban Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật;

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội; Điều 7 của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ và các văn bản khác có liên quan, cụ thể:

- Thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nhiệm vụ đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ;        

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ trong phạm vi quản lý của Sở khoa học và Công nghệ;

- Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra các Phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ được phát hiện qua công tác thanh tra;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ và các văn bản có liên quan theo quy định;

- Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định; Tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

c) Cơ cấu chức danh công chức

- Chánh Thanh tra, Phó chánh thanh tra, thanh tra viên và cán bộ thanh tra.

- Nhiệm vụ cụ thể của Phó chánh thanh tra, thanh tra viên và cán bộ thanh tra do Chánh thanh tra phân công.

3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

a) Chức năng: Tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở các Sở, ngành, cấp Huyện theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đề xuất, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ ở các Sở, Ngành và cấp huyện (bao gồm huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh);

- Xây dựng kế hoạch định kỳ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (các đề án, chương trình, đề tài và dự án KH&CN) cấp tỉnh. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp vùng, cấp bộ, cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh;

- Tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, ký hợp đồng thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Tổ chức xét chọn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo phân cấp quản lý. Phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp vùng, cấp bộ, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh;

- Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống. Tham mưu Ban Giám đốc Sở triển khai thực hiện chương trình phối hợp với các đơn vị, tổ chức (Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,…) về ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống;

- Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp Huyện triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp Huyện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

c) Cơ cấu chức danh công chức

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chuyên viên.

- Nhiệm vụ cụ thể của Phó trưởng phòng và các chuyên viên do Trưởng phòng phân công.

4. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

a) Chức năng: Tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; quản lý sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân và thông tin, thống kê KH&CN theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

* Công nghệ và thị trường công nghệ:

- Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ;

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, thẩm định các chương trình, đề án khác của tỉnh theo thẩm quyền;

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định;

- Tham mưu việc thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ của tỉnh; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

* Sở hữu trí tuệ:

- Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của tỉnh;

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp cho các Sở, ngành, cấp huyện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh xác lập quyền về sở hữu công nghiệp và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;

-  Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân trong tỉnh;

- Tổ chức đăng ký, thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với thanh tra và các cơ quan liên quan giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất.

* An toàn bức xạ và hạt nhân:

-  Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có cơ sở bức xạ, chất thải phóng xạ hoặc tiến hành công việc bức xạ thực hiện việc khai báo, cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất phóng xạ theo quy định;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật, theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại tỉnh;

- Tổ chức thực hiện chương trình, dự án và các biện pháp thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia và phối hợp thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội thuộc địa bàn tỉnh.

* Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ:

- Quản lý nhà nước về công tác thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Quản lý công tác thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành; kiểm tra, giám sát công tác đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện, kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Quản lý việc xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Tham gia thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

c) Cơ cấu chức danh công chức

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chuyên viên.

- Nhiệm vụ cụ thể của Phó trưởng phòng và các chuyên viên trong phòng do Trưởng phòng phân công.