Chi tiết văn bản

100/QĐ-TTg
19/01/2019
19/01/2019
Phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam
Phó Thủ Tướng
2023526105228_12-100.signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC