Chi tiết văn bản

996/QĐ-TTg
10/08/2018
10/08/2018
Phê duyệt Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam
Phó Thủ Tướng
2023526105129_11-996-qd-ttg.signed_01.pdf
VĂN BẢN KHÁC