Chi tiết văn bản

1550/QĐ-BKHCN
25/06/2014
25/06/2014
Về việc đính Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
Quyết định
Bộ Khoa học và Công nghệ
Trần Việt Thanh
Thứ trưởng
2023526105019_10-2014_719 + 720-1550_QD-BKHCN.pdf
VĂN BẢN KHÁC