Chi tiết văn bản

21/2014/TT-BKHCN
15/07/2014
30/08/2014
Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
Thông tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Trần Việt Thanh
Thứ trưởng
2023526104754_8VanBanGoc_21.2014.TT.BKHCN.pdf
VĂN BẢN KHÁC