Chi tiết văn bản

02/2022/TT-BKHCN
25/02/2022
15/04/2022
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Thông tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
PHẠM CÔNG TẠC
Thứ trưởng
VĂN BẢN KHÁC