Chi tiết văn bản

01/2022/TT-BKHCN
16/02/2022
01/04/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lê Xuân Định
Thứ trưởng
VĂN BẢN KHÁC