Văn bản QPPL

Số/ Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
43_2011_ND-CP.doc 13/06/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Microsoft Office document icon 43_2011_nd-cp.doc
53/QĐ.SKHCN 19/05/2011 Về việc hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long Microsoft Office document icon 53_qd_skhcn.doc
17/2010/QĐ-UBND 19/07/2010 Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long Microsoft Office document icon 17.2010.qd-ubnd.doc
14/2010/TT-BTTTT 29/06/2010 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Microsoft Office document icon 14-2010-tt-btttt.doc
1536/QĐ-UBND 23/06/2010 Về việc ban hành Quy định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Microsoft Office document icon 1536.qd-ubnd.doc
26/2009/TT-BTTTT 31/07/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. PDF icon 26-2009-tt-btttt.pdf
80/2007/NĐ-CP 19/05/2007 Nghị định Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Microsoft Office document icon nd80cp.doc
115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Microsoft Office document icon nd115_nd_cp.doc

Trang