Văn bản QPPL

Số/ Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ PDF icon 11_2014_nd_cp.pdf
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN. PDF icon 08-nd.pdf
2075/QĐ-TTg 08/11/2013 Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 PDF icon 2075.2013.qd_ttg.pdf
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật khoa học và công nghệ Microsoft Office document icon luat_khcn.doc
24/2011/TT-BTTTT 20/09/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Microsoft Office document icon 24-2011-tt-btttt.doc
43_2011_ND-CP.doc 13/06/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Microsoft Office document icon 43_2011_nd-cp.doc
53/QĐ.SKHCN 19/05/2011 Về việc hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long Microsoft Office document icon 53_qd_skhcn.doc
17/2010/QĐ-UBND 19/07/2010 Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long Microsoft Office document icon 17.2010.qd-ubnd.doc
14/2010/TT-BTTTT 29/06/2010 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Microsoft Office document icon 14-2010-tt-btttt.doc
1536/QĐ-UBND 23/06/2010 Về việc ban hành Quy định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Microsoft Office document icon 1536.qd-ubnd.doc

Trang