Văn bản QPPL

Số/ Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
18/2014/TT-BKHCN 16/06/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen PDF icon thong_tu_18_2014_tt_bkhcn.pdf
17/2014/TT-BKHCN 16/06/2014 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm PDF icon thong_tu_so_17_2014_tt_bkhcn.pdf
15/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Microsoft Office document icon thong_tu_15_2014_tt_bkhcn.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_kem_thong_tu_15.doc
16/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Thông tư Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Microsoft Office document icon thong_tu_16_2014_tt_bkhcn.doc
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Thông tư Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ PDF icon thong_tu_14_2014_tt_bkhcn.pdf
12/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Microsoft Office document icon thong_tu_12_2014_tt_bkhcn.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_tt12.doc
10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Tập tin thong_tu_10_2014_tt_bkhcn.rar
05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” Microsoft Office document icon thong_tu_05_2014_tt_bkhcn.doc, Microsoft Office document icon mau_hop_dong.doc, Microsoft Office document icon mau_bien_ban_thanh_ly_hop_dong.doc
04/2014/TT-BKHCN 08/04/2014 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất Microsoft Office document icon thong_tu_04_2014_tt_bkhcn.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_i_tt04.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_ii_tt_04.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_iii_tt_04.doc
588/QĐ-BKHCN 31/03/2014 Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ PDF icon 588-qd-bkhcn.pdf

Trang