Văn bản QPPL

Số/ Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
15/2015/TT-BKHCN 25/08/2015 Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu Microsoft Office document icon 15_2015_tt_bkhcn.doc
14/2015/TT-BKHCN 19/08/2015 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ PDF icon bkhcn_14_2015_tt_bkhcn.pdf
1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 PDF icon 1318_qd_bkhcn.pdf
29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 15/10/2014 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Microsoft Office document icon ttlt_29_2014_bkhcn_bnv.doc
19/2014/TT-BKHCN 01/07/2014 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa PDF icon thong_tu_19_2014_tt_bkhcn.pdf
18/2014/TT-BKHCN 16/06/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen PDF icon thong_tu_18_2014_tt_bkhcn.pdf
17/2014/TT-BKHCN 16/06/2014 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm PDF icon thong_tu_so_17_2014_tt_bkhcn.pdf
15/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Microsoft Office document icon thong_tu_15_2014_tt_bkhcn.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_kem_thong_tu_15.doc
16/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Thông tư Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Microsoft Office document icon thong_tu_16_2014_tt_bkhcn.doc
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Thông tư Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ PDF icon thong_tu_14_2014_tt_bkhcn.pdf

Trang