Tin phục vụ lãnh đạo

Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo số 5/2015
Đăng bài trieuuyen T7, 25/04/2015 - 08:26

TRONG SỐ NẦY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 4/2015
Đăng bài trieuuyen T2, 23/03/2015 - 08:37

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Giao quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học công nghệ

Ban hành Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 3/2015
Đăng bài trieuuyen T2, 23/03/2015 - 08:29

TRONG SỐ NẦY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

6 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 2015

Nhiều ưu đãi với hoạt động bảo vệ môi trường

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 21/2015
Đăng bài trieuuyen T6, 13/02/2015 - 03:58

TRONG SỐ NẦY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

5 nhóm giải pháp bảo đảm VSATTP

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 1/2015
Đăng bài trieuuyen T6, 13/02/2015 - 03:40

TRONG SỐ NẦY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường

Hỗ trợ 100% kinh phí thành lập hợp tác xã

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 24/2014
Đăng bài trieuuyen T5, 15/01/2015 - 10:06

I. Những vấn đề chung về quán lý và quan hệ kinh tế

1. Nhiều ưu đãi đối với hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp giai đoạn 2015 - 2020

2. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia bắt đầu xét chọn đề tài để tài trợ

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 23/2014
Đăng bài trieuuyen T5, 15/01/2015 - 09:57

TRONG SỐ NÀY:

I. Những vấn đề chung về quán lý và quan hệ kinh tế

1. Đề xuất giải pháp tăng tính cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam

2. Hỗ trợ 100% kinh phí thành lập hợp tác xã

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 22/2014
Đăng bài trieuuyen T5, 25/12/2014 - 02:45

TRONG SỐ NÀY:

I. Những vấn đề chung về quán lý và quan hệ kinh tế

1. 6 sáng kiến tái cấu trúc ngành lúa gạo

2. Ra mắt website ngành thủy sản các nước ASEAN

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 21/2014
Đăng bài trieuuyen T5, 25/12/2014 - 02:39

TRONG SỐ NÀY:

I. Những vấn đề chung về quán lý và quan hệ kinh tế

1. Bổ sung công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển

2. Hội nghị toàn thể nhóm hỗ trợ nông nghiệp (ISG) năm 2014

Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 20/2014
Đăng bài trieuuyen T2, 01/12/2014 - 04:07

TRONG SỐ NÀY:

I. Những vấn đề chung về quán lý và quan hệ kinh tế

1. Thưởng đến 30 lần lương cơ sở cho giảng viên có bài báo về KHCN

2. Quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm chế biến

Trang