Thông tin KH&CN

Thông tin KH&CN số Xuân năm 2013
Người viết Quantri T3, 18/02/2014 - 13:12

Trong số này:

1. Vai trò của khoa học và công nghệ trong xây dựng và phát triển kin tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long

2. Thông tin tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu năm 2012

Trang