Thông tin KH&CN

Thông tin KH&CN số 01-2017
Đăng bài Quantri T2, 31/07/2017 - 02:52

Trong số này:

I. Những vấn đề chung về quản lý

Thông tin KH&CN số Xuân 2017
Đăng bài Quantri T6, 28/07/2017 - 07:15
Thông tin KH&CN số 04-2016
Đăng bài Quantri T6, 18/11/2016 - 02:59

Trong số này: 

I. Những vấn đề chung về quản lý 

Thông tin KH&CN số 03-2016
Đăng bài Quantri T6, 18/11/2016 - 02:02

Trong số này: 

Những vấn đề chung về quản lý

Thông tin KH&CN số 02-2016
Đăng bài phicong T6, 18/11/2016 - 01:43

Trong số này

I. Những vấn đề chung về quản lý 

Thông tin KH&CN số 01-2016
Đăng bài Quantri T5, 26/05/2016 - 07:14

Trong số này

I. Những vấn đề chung về quản lý 

 1. Kế hoạch phát triển thương mại nông thôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

Thông tin KH&CN số 1/2013
Đăng bài Quantri T3, 18/02/2014 - 13:47

Trong số này:

1. Vĩnh Long - Cơ hội Đầu tư và Một số vấn đề cần quan tâm trong thu hút đầu tư

2. Tỉnh Vỉnh Long triển khai kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020

Thông tin KH&CN số Xuân năm 2013
Đăng bài Quantri T3, 18/02/2014 - 13:12

Trong số này:

1. Vai trò của khoa học và công nghệ trong xây dựng và phát triển kin tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long

2. Thông tin tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu năm 2012

Trang