Thông báo

Thông báo V/v Báo cáo thực trạng và kiểm soát an toàn bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ
Đăng bài Quantri T5, 11/12/2014 - 02:48

Căn cứ thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.

Thông báo về việc lập hồ sơ thuyết minh tham gia xét chọn đề tài khoa học công nghệ năm 2015
Đăng bài Quantri T2, 06/10/2014 - 17:16

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long thông báo

Về việc lập hồ sơ thuyết minh đề tài "Giải pháp tổng thể ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long"

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015
Đăng bài Quantri T4, 01/10/2014 - 19:35

- Căn cứ điều 29, Luật Khoa học và Công nghệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013 quy định về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và cộng nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
Đăng bài Quantri T3, 18/03/2014 - 08:29

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án KHCN) hàng năm;

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014
Đăng bài Quantri T4, 12/03/2014 - 11:34

- Căn cứ điều 29, Luật Khoa học và Công nghệ do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013 quy định về việc Tuyển chọn tổ chứ

Thông báo Về việc lập hồ sơ thuyết minh tham gia xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014
Đăng bài Quantri T4, 12/03/2014 - 11:07

- Căn cứ điều 29, Luật Khoa học và Công nghệ do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013 quy định về việc Tuyển chọn tổ chức, các nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh...
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 09:20

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Thông báo đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 09:18

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo

Về việc đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

Xem chi tiết thông báo

Báo cáo tình hình ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cho Hội đồng nhân dân Tỉnh
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 09:13

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo

Về việc cung cấp thông tin ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 09:04

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 9/7/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Trang