Thông báo

Hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long
Người viết Quantri T7, 01/02/2014 - 08:42

Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 19/05/2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long (Về việc hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ IV (năm 2012 - 2013)
Người viết Quantri T7, 01/02/2014 - 08:35

Thực hiện kế hoạch số 103/KH-BTCHT ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Ban tổ chức Hội thi v việc tuyên truyền cho Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ IV trong giai đoạn 1 năm 2012.

Quy định về mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Người viết Quantri T7, 01/02/2014 - 08:21

Quyết định số 1536/QĐ-UBND Tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Trang