Thông báo

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2016
Đăng bài trieuuyen T5, 09/06/2016 - 08:12
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T2, 30/05/2016 - 07:12

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/05/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu
Đăng bài Quantri T6, 08/01/2016 - 07:09

Căn cứ Quyết định Số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long;

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở
Đăng bài Quantri T3, 29/12/2015 - 08:26

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Hướng dẫn áp dung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Đăng bài Quantri T4, 09/12/2015 - 08:05

Thực hiện Văn bản số 3884/UBND-TH ngày 17/11/2015 của Chu tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc khắc phục những hạn chế làm giảm chi số cải cách hành chính và chuẩn bị sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh.

Báo cáo thực trạng và kiểm soát an toàn bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ
Đăng bài thanhsang T5, 03/12/2015 - 04:13

1. Đối tượng báo cáo: các đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Thông báo xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5
Đăng bài thanhsang T5, 03/12/2015 - 03:47

1. Đối tượng: áp dụng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ

Công văn số 175/CCTCĐLCL-QLĐL ngày 16/11/2015 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T5, 19/11/2015 - 08:57

Công văn số 175/CCTCĐLCL-QLĐL ngày 16/11/2015 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long Về việc thu thập số liệu phục vụ tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Vĩnh Long.

Văn bản triển khai hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015
Đăng bài Quantri T3, 08/09/2015 - 01:54

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lịnh vực bảo vệ môi trường.

- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Thông báo về việc gửi hồ sơ chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị
Đăng bài Quantri T5, 11/06/2015 - 08:23

Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long có nhu cầu mua sắm ( Thuộc dự án Trung tâm Tích hợp dữ liệu khoa học và công nghệ trong Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa tại tỉnh Vĩnh Long ) bao gồm:

1. Thiết bị lưu trữ

Trang