Thông báo

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 - 2019
Đăng bài Quantri T4, 03/01/2018 - 08:29

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 - 2019

Thông báo về việc đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài
Đăng bài Quantri T2, 06/11/2017 - 02:23
Thông báo về việc đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2018
Đăng bài Quantri T2, 09/10/2017 - 06:42
Thông báo tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Tây nam bộ năm 2017 (đơt 2)
Đăng bài Quantri T2, 11/09/2017 - 09:00
Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T4, 30/08/2017 - 01:51
Thông báo về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long năm 2017
Đăng bài Quantri T5, 03/08/2017 - 02:32

Thông báo về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long năm 2017

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T4, 14/06/2017 - 02:46
Thông báo về việc đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2017 (đợt 1)
Đăng bài Quantri T2, 03/04/2017 - 07:40
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2018
Đăng bài Quantri T5, 30/03/2017 - 08:09
Thông báo về việc tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh
Đăng bài Quantri T3, 28/02/2017 - 07:18

Trang