Thông báo

Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 ... và Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Đăng bài Quantri T6, 23/02/2018 - 02:12

Công văn số 314/TĐC-ĐL về việc Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu;

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện từ năm 2019
Đăng bài Quantri T2, 08/01/2018 - 01:41

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện từ năm 2019.

Các văn bản liên quan:

Báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ năm 2017
Đăng bài Quantri T6, 05/01/2018 - 08:23

Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về công tác quản lý an toàn bức xạ tại địa phương theo yêu cầu của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân.

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 - 2019
Đăng bài Quantri T4, 03/01/2018 - 08:29

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 - 2019

Thông báo về việc đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài
Đăng bài Quantri T2, 06/11/2017 - 02:23
Thông báo về việc đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2018
Đăng bài Quantri T2, 09/10/2017 - 06:42
Thông báo tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Tây nam bộ năm 2017 (đơt 2)
Đăng bài Quantri T2, 11/09/2017 - 09:00
Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T4, 30/08/2017 - 01:51
Thông báo về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long năm 2017
Đăng bài Quantri T5, 03/08/2017 - 02:32

Thông báo về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long năm 2017

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T4, 14/06/2017 - 02:46

Trang