Thông báo

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long
Người viết Quantri T4, 14/06/2017 - 02:46
Thông báo về việc đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2017 (đợt 1)
Người viết Quantri T2, 03/04/2017 - 07:40
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2018
Người viết Quantri T5, 30/03/2017 - 08:09
Thông báo về việc tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh
Người viết Quantri T3, 28/02/2017 - 07:18
Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện từ năm 2018
Người viết Quantri T4, 22/02/2017 - 01:06

- Thông tư 07/2016/TT-BKHCN

- Thông tư 348/2016/TT-BTC

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và phân công nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long
Người viết Quantri T2, 20/02/2017 - 02:19
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018
Người viết Quantri T4, 15/02/2017 - 02:45
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017-2018
Người viết Quantri T3, 14/02/2017 - 01:53
Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Người viết Quantri T6, 13/01/2017 - 02:14
Thông báo về việc đăng ký tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ
Người viết Quantri T6, 13/01/2017 - 01:57

Trang