Thông báo

Thông báo Kết luận giao ban hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2018
Đăng bài Quantri T6, 25/01/2019 - 03:08
Thông báo về việc Báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ 2018 (có biểu mẫu kèm theo)
Đăng bài Quantri T2, 21/01/2019 - 08:06
Thông báo kết luận giao ban hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện 9 tháng đầu năm 2018
Đăng bài trieuuyen T6, 19/10/2018 - 07:17
Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 - 2019 tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T3, 18/09/2018 - 01:54
Thông báo Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2019
Đăng bài Quantri T5, 30/08/2018 - 09:02

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Thông báo về việc đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2019
Đăng bài Quantri T5, 30/08/2018 - 08:50
Thông báo Kết luận giao ban hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2018
Đăng bài Quantri T6, 20/07/2018 - 03:05
Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2018
Đăng bài Quantri T4, 18/07/2018 - 08:18
Báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức khoa học và công nghệ
Đăng bài Quantri T6, 13/07/2018 - 02:58
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN
Đăng bài Quantri T2, 02/07/2018 - 02:01

Công văn số 1287/TĐC-HCHQ của Tổng cục TCĐLCL về hướng dẫn thực hiện

Trang