Quản lý đề tài - dự án KH&CN

Thông báo về việc tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh
Đăng bài Quantri T3, 28/02/2017 - 07:18
Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện từ năm 2018
Đăng bài Quantri T4, 22/02/2017 - 01:06

- Thông tư 07/2016/TT-BKHCN

- Thông tư 348/2016/TT-BTC

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2018
Đăng bài Quantri T4, 15/02/2017 - 02:45
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
Đăng bài Quantri T3, 18/03/2014 - 08:29

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án KHCN) hàng năm;

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh...
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 09:20

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Thông báo đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 09:18

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo

Về việc đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

Xem chi tiết thông báo

Báo cáo tình hình ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cho Hội đồng nhân dân Tỉnh
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 09:13

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo

Về việc cung cấp thông tin ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 09:04

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 9/7/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 08:42

Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 19/05/2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long (Về việc hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long)

Quy định về mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 08:21

Quyết định số 1536/QĐ-UBND Tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Trang