Giải pháp tổng thể ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài thanhsang T2, 06/11/2017 - 03:25

Đó là tên đề tài nghiên cứu khoa học vừa được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu ngày 03/11/2017. Đề tài do PGS, TS. Lê Văn Trung - Giám đốc Trung tâm Địa tin học, Đại học Quốc gia TP. HCM làm chủ nhiệm; Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long là cơ quan chủ trì thực hiện.

Đề tài nhằm mục tiêu xây dựng giải pháp tổng thể ứng dụng và phát triển Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information Systems - GIS) phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm đáp ứng công tác quản lý kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hội đồng họp nghiệm thu đề tài

Trong thời gian 12 tháng (từ tháng 05/2016 - 05/2017), đề tài đã tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu từ 20 đơn vị làm cơ sở đề xuất giải pháp tổng thể ứng dụng và phát triển GIS phù hợp với điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng GIS và viễn thám (27 người); đề xuất theo thứ tự ưu tiên các dự án trọng điểm với phân kỳ lộ trình đầu tư cụ thể đến năm 2020; đề xuất mô hình trung tâm ứng dụng GIS và các giải pháp công nghệ phù hợp Chương trình Hệ thống thông tin địa lý Đồng bằng sông Cửu Long (MekongDelta GIS - MGIS); xây dựng quy trình chia sẻ và giải pháp cập nhật dữ liệu GIS từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1…

Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm nghiên cứu đề tài đã nghiêm túc bám sát đề cương, thực hiện hoàn thành mục tiêu, nội dung và tiến độ đề ra, đặc biệt, đề tài đã đề xuất đề án, lộ trình cũng như mô hình và giải pháp công nghệ ứng dụng và phát triển GIS phù hợp với MGIS và điều kiện thực tế của tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, Hội đồng cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu đề tài một số vấn đề: hệ thống lại báo cáo tổng kết theo góp ý của thành viên Hội đồng; vấn đề chia sẻ và cập nhật cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành, lĩnh vực phải căn cứ và phù hợp quy định của pháp luật; việc xây dựng thuyết minh chi tiết đề án triển khai ứng dụng GIS tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 cần bám sát tình hình thực tế của địa phương về kinh phí cũng như các nguồn lực khác; kết quả đề tài sẽ chuyển giao Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, các đơn vị liên quan khác phối hợp triển khai thực hiện…

Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá Đạt (Theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

THANH SANG