Quyết định

Tiếng Việt
1338/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T3, 04/07/2017 - 01:51
Trích yếu: 
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
740/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T6, 27/04/2018 - 02:56
Trích yếu: 
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
673/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T3, 10/04/2018 - 07:40
Trích yếu: 
Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
187/QĐ-SKHCN
Đăng bài Quantri T4, 11/10/2017 - 02:24
Trích yếu: 
Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
186/QĐ-SKHCN
Đăng bài Quantri T4, 11/10/2017 - 02:21
Trích yếu: 
Về ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
152/QĐ-SKHCN
Đăng bài Quantri T3, 05/09/2017 - 08:32
Trích yếu: 
Phê duyệt định mức chi trả nhuận bút, thù lao ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ và Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
42/QĐ-BKHCN
Đăng bài Quantri T3, 15/08/2017 - 01:26
Trích yếu: 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016
16/2016/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T2, 30/05/2016 - 07:21
Trích yếu: 
Quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
1318/QĐ-BKHCN
Đăng bài Quantri T6, 11/09/2015 - 04:56
Trích yếu: 
Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
588/QĐ-BKHCN
Đăng bài Quantri T3, 05/08/2014 - 10:43
Trích yếu: 
Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ

Trang