Quyết định

Tiếng Việt
1338/QĐ-UBND
Người viết Quantri T3, 04/07/2017 - 01:51
Trích yếu: 
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
187/QĐ-SKHCN
Người viết Quantri T4, 11/10/2017 - 02:24
Trích yếu: 
Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
186/QĐ-SKHCN
Người viết Quantri T4, 11/10/2017 - 02:21
Trích yếu: 
Về ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
152/QĐ-SKHCN
Người viết Quantri T3, 05/09/2017 - 08:32
Trích yếu: 
Phê duyệt định mức chi trả nhuận bút, thù lao ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ và Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
42/QĐ-BKHCN
Người viết Quantri T3, 15/08/2017 - 01:26
Trích yếu: 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016
16/2016/QĐ-UBND
Người viết Quantri T2, 30/05/2016 - 07:21
Trích yếu: 
Quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
1318/QĐ-BKHCN
Người viết Quantri T6, 11/09/2015 - 04:56
Trích yếu: 
Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
588/QĐ-BKHCN
Người viết Quantri T3, 05/08/2014 - 10:43
Trích yếu: 
Quyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ
2075/QĐ-TTg
Người viết Quantri T5, 06/03/2014 - 09:16
Trích yếu: 
Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
53/QĐ.SKHCN
Người viết Quantri CN, 23/02/2014 - 11:55
Trích yếu: 
Về việc hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long

Trang