Quyết định

Tiếng Việt
112/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T6, 18/01/2019 - 03:07
Trích yếu: 
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
1604/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T3, 07/08/2018 - 01:53
Trích yếu: 
Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Long
1338/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T3, 04/07/2017 - 01:51
Trích yếu: 
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
2173/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T2, 12/11/2018 - 09:13
Trích yếu: 
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
740/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T6, 27/04/2018 - 02:56
Trích yếu: 
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
673/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T3, 10/04/2018 - 07:40
Trích yếu: 
Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
187/QĐ-SKHCN
Đăng bài Quantri T4, 11/10/2017 - 02:24
Trích yếu: 
Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
186/QĐ-SKHCN
Đăng bài Quantri T4, 11/10/2017 - 02:21
Trích yếu: 
Về ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
152/QĐ-SKHCN
Đăng bài Quantri T3, 05/09/2017 - 08:32
Trích yếu: 
Phê duyệt định mức chi trả nhuận bút, thù lao ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ và Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
42/QĐ-BKHCN
Đăng bài Quantri T3, 15/08/2017 - 01:26
Trích yếu: 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016

Trang