4. Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân