Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ

Đăng bài trieuuyen T5, 27/07/2017 - 03:14

“Quy định về xây dựng, quản lý khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ” là nội dung của Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN gồm 6 chương 34 điều, vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 28/6/2017.

Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về khoa học và công nghệ (KHCN) bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần như: CSDL về Tổ chức KH&CN;  CSDL cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; CSDL về Tổ chức KH&CN; CSDL nhiệm vụ KH&CN, công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học; CSDL thống kê KH&CN; CSDL công nghệ, công nghệ cao và chuyển giao công nghệ; CSDL thông tin về KH&CN trong khu vực và trên thế thới; CSDL doanh nghiệp KH&CN. thông tin sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

CSDL quốc gia về KHCN được xây dựng, quản lý theo nguyên tắc tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên cơ sở phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan, và đây là nguồn thông tin chính thức phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách về KH&CN  của quốc gia, bộ, ngành và địa phương, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

Các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN  cấp bộ, cấp tỉnh được quyền khai thác toàn văn Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN  theo phân cấp. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền tiếp cận và sử dụng miễn phí trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN những thông tin về  Danh mục tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; Thông tin thư mục về nhiệm vụ KH&CN; tài liệu KH&CN; thông tin sở hữu trí tuệ; thông tin tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Số liệu thống kê tổng họp về KH&CN; Thông tin tổng hợp về công nghệ, công nghệ cao và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam;  Thông tin về KH&CN  trong khu vực và trên thế giới…

Các tổ chức tham gia thu thập, xử lý, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia được truy cập và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia theo phân quyền; được quyền trích xuất dữ liệu do mình trực tiếp đóng góp để tổ chức thành bộ dữ liệu riêng phục vụ yêu cầu của bộ, ngành và địa phương.

Thông tư chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2017.

Triệu Uyên