Vĩnh Long xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đăng bài Quantri T2, 28/05/2018 - 02:06

Thúc đẩy hình thành Hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Vĩnh Long; tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” theo tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 tại tỉnh Vĩnh Long” với các mục tiêu chủ yếu:

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ đối tượng học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, từ đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh.

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu của kế hoạch, cần triển khai 5 nội dung chính sau:

1. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1.1. Nhiệm vụ

- Nâng cao nhận thức, kiến thức và đam mê của học sinh, sinh viên và tuổi trẻ về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Tạo nguồn ý tưởng, sản phẩm nghiên cứu KH&CN sáng tạo mang tính thực tiễn và thương mại hóa cao.

- Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát huy những lợi thế của tỉnh như: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, du lịch,...

- Hình thành các chủ thể hỗ trợ cho thị trường KH&CN vận hành hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho kết nối cung - cầu công nghệ.

1.2. Giải pháp

- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

- Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Xây dựng, phát triển Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long.

- Thiết lập kênh thông tin thu thập nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong tỉnh.

2. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách

2.1. Nhiệm vụ

- Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kiến tạo môi trường có thể thu hút, khai thác tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm hỗ trợ cho khởi nghiệp.

- Nâng cao tính thực thi của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ tái khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình kinh doanh mới.

- Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quản lý khởi nghiệp, các hội/hiệp hội liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

2.2. Giải pháp

- Ban hành các chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia công tác xã hội hóa trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên quan đến phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò của các hội, hiệp hội, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tăng cường liên kết, phối hợp hoạt động của các tổ chức có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Thành lập, thu hút, đa dạng hóa hoạt động của các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo.

3. Phát triển cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp

3.1. Nhiệm vụ

- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộcho phát triển khởi nghiệp sáng tạo: Không gian làm việc chung, không gian sáng tạo...

- Hình thành các khu dịch vụ tập trung để hỗ trợ, tư vấn cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

3.2. Giải pháp

- Hình thành và phát triển các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hình thành và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp.

4. Hỗ trợ đào tạo, tư vấn

4.1. Nhiệm vụ

- Xây dựng và phát triển mạng lưới đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện.

- Huấn luyện, đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên say mê khởi nghiệp.

4.2. Giải pháp

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về khởi nghiệp, nâng cao năng lực của đội ngũ đào tạo khởi nghiệp. 

- Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy và không chính quy về khởi nghiệp.

- Liên kết với các bộ, ngành Trung ương có chức năng đào tạo kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tổ chức các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó chọn lọc và nhân rộng những mô hình khởi nghiệp hiệu quả để áp dụng tại địa phương.

5. Mở rộng liên kết và hợp tác về hoạt động khởi nghiệp

5.1. Nhiệm vụ

- Mở rộng hợp tác, liên kết nâng cao năng lực, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp.

- Phát triển mô hình hợp tác: Cơ quan quản lý nhà nước - trường học - doanh nghiệp trong phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp.

5.2. Giải pháp

- Phát triển các chương trình liên kết hợp tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp.

- Tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác với các tỉnh đã hình thành Hệ sinh thái khởi nghiệp để học tập và trao đổi kinh nghiệm.

Trên cơ sở phê duyệt của UBND tỉnh; Sở KH&CN sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng chuyên mục thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN; phối hợp với Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng các chương trình, nội dung tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ, sở hữu trí tuệ, sáng chế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; chính sách pháp luật, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; quảng bá, giới thiệu hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hình thành các nhóm nghiên cứu phát triển KH&CN trên cơ sở nghiên cứu sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Quỹ Phát triển KH&CN của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và định hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo.

Các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo triển khai các nội dung, phối hợp thực hiện các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo phân công của UBND tỉnh.

Tin tưởng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ tạo nhiều mô hình kinh doanh mới, hiệu quả cao; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Lê Hữu Đức
TP. Kế hoạch - Tài chính, Sở KH&CN Vĩnh Long