Vĩnh Long có 1.020 văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ

Đăng bài thanhsang T5, 21/12/2017 - 07:20

Đó là số liệu báo cáo tổng kết tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Chương trình) được tổ chức ngày 21/12/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ với sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình (theo Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình giai đoạn 2016 - 2020).

Toàn cảnh cuộc họp

Tại đây, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình được nghe Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2017 và kế hoạch năm 2018; xem xét danh sách và nội dung hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; góp ý dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đảm bảo thực hiện tốt nội dung và mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt (theo Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình giai đoạn 2016 - 2020).

Theo đó, năm 2017, Chương trình đã hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn 45 hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; phát triển tài sản trí tuệ 03 công ty và 01 hợp tác xã… Tính đến tháng 10/2017, Vĩnh Long có 1.020 văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ (trong đó: 906 nhãn hiệu; 104 kiểu dáng công nghiệp; 02 sáng chế và 07 giải pháp hữu ích; 01 chứng nhận chỉ dẫn địa lý sản phẩm bưởi Năm Roi Bình Minh)…

Năm 2018, tiếp tục thực hiện các nội dung: đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, rà soát nhu cầu doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp có tiềm năng, tăng cường hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn và thiết kế (logo, bao bì, tem, nhãn, kiểu dáng…).

Thực hiện tốt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và cộng đồng về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, hình thành ý thức đăng ký xác lập quyền, bảo vệ tài sản trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với xu thuế hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế.

THANH SANG