Vĩnh Long tổ chức nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Đăng bài thanhsang T5, 30/08/2018 - 08:02

Ngày 28 và 29/08/2018, Hội đồng khoa học và công nghệ (Hội đồng) tổ chức họp nghiệm thu tổng kết 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

(1) Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh theo cơ cấu 3 vụ lúa trong năm tại tỉnh Vĩnh Long” do TS. Trần Hoàng Dũng làm chủ nhiệm; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

Đề tài nhằm mục tiêu xây dựng và chuyển giao mô hình mẫu xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh theo cơ cấu 3 vụ lúa trong năm, quy mô 100ha tại 02 huyện Vũng Liêm và Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long, đồng thời đề xuất một số giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình.

Theo báo cáo tổng kết, đề tài đã phân lập được 46 chủng xạ khuẩn, 16 chủng vi khuẩn và 7 chủng nấm khác nhau; xây dựng thành công 01 quy trình sản xuất chế phẩm phân huỷ rơm rạ từ các chủng vi sinh vật, 01 quy trình xử lý rơm rạ; triển khai mô hình trên 3 vụ lúa liên tiếp với diện tích 100ha và tập huấn kỹ thuật phân lập, sản xuất chế phẩm vi sinh cho 20 kỹ thuật viên và 200 hộ nông dân tại 02 huyện Tam Bình và Vũng Liêm.

Hội đồng đánh giá kết quả của đề tài đáp ứng yêu cầu thực tiễn về xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh, phù hợp xu hướng sản xuất lúa hữu cơ; đề tài đã thực hiện đạt mục tiêu và nội dung cơ bản được phê duyệt… Tuy nhiên, Hội đồng cũng yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài cần khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo tổng kết đề tài theo góp ý của các thành viên Hội đồng về bố cục, định dạng và làm rõ một số nội dung quan trọng, đặc biệt là phần kết luận cũng như đề xuất giải pháp duy trì, nhân rộng mô hình… và đăng ký lưu giữ theo đúng quy định.

Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá Đạt.

(2) Đề tài “Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu và mọt đục thân hại xoài và sầu riêng tại tỉnh Vĩnh Long” do TS. Nguyễn Văn Hoà làm chủ nhiệm; Viện Cây ăn quả miền Nam chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng, xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu và mọt đục thân hại xoài và sầu riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Báo cáo tổng kết cho thấy, đề tài đã đánh giá được thực trạng sản xuất, kỹ thuật chăm sóc và tình hình gây hại của sâu, mọt đục thân hại xoài và sầu riêng tại tỉnh Vĩnh Long; xây dựng 02 quy trình và 04 mô hình quản lý tổng hợp sâu, mọt đục thân hại xoài và sầu riêng; tập huấn 120 nông dân và cán bộ kỹ thuật…

Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm nghiên cứu nghiêm túc trong triển khai thực hiện, bám sát đề cương, hoàn thành đạt mục tiêu, nội dung đề ra; sản phẩm giao nộp đủ, đạt theo hợp đồng; đề tài có giá trị thực tiễn, góp phần giúp nông dân quản lý hiệu quả sâu, mọt đục thân hại xoài và sầu riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long… Tuy nhiên, ban chủ nhiệm đề tài cần bổ sung hoàn chỉnh báo cáo tổng kết theo góp ý của các thành viên Hội đồng. Đặc biệt, làm rõ tính mới, các thông số kỹ thuật của 02 quy trình; chú ý bổ sung kết luận theo hướng nâng cao tính khoa học cũng như đề xuất nội dung nghiên cứu thay thế một số loại thuốc sử dụng trong 02 quy trình nằm ngoài Danh mục thuôc bảo vệ thực vật được phép sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn…; thực hiện đăng ký lưu giữ theo đúng quy định.

Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá Đạt.

THANH SANG