Vĩnh Long áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phục vụ tốt cải cách hành chính

Người viết thanhsang T5, 02/03/2017 - 08:22

Đó là kết quả kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và phục vụ nhân dân.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi là HTQLCL) tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh theo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Đồng thời, phát hiện và kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc, những bất cập trong quá trình thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL. Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016. Trong tháng 11 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra đạt được kết quả như sau:

Theo kế hoạch sẽ kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN (sau đây gọi là cơ quan) đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban ngành tỉnh: 17 cơ quan; UBND huyện, thị xã và thành phố: 08 cơ quan; UBND các xã, phường, thị trấn: 109 cơ quan; các Chi cục, Trung tâm, Bệnh viện, Trường học, … trực thuộc các sở, ngành tỉnh (sau đây gọi là các đơn vị): 114 cơ quan. Kiểm tra tại trụ sở 26/249 cơ quan, chiếm tỉ lệ 10,44% số lượng cơ quan được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo.

- Kết quả kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của 189/249 cơ quan đã gửi báo cáo, các cơ quan đã thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì hiệu lực HTQLCL phù hợp theo yêu cầu TCVN 9001:2008, cụ thể: các cơ quan đảm bảo các thủ tục hành chính (TTHC) theo quyết định công bố Chủ tịch UBND Tỉnh được đưa vào áp dụng theo HTQLCL đã xây dựng. Các cơ quan đã xây dựng, ban hành tài liệu HTQLCL đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã phê duyệt, như: Sổ tay chất lượng; Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng, các quy trình: kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa và các quy trình xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được phân công: Quy trình giải quyết TTHC; quản lý văn bản đi, văn bản đến; thanh quyết toán; đánh giá nội bộ; đo lường sự thỏa mãn khách hàng; …. Định kỳ đã thực hiện đo lường sự thỏa mãn khách hàng, đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo (xem xét HTQLCL đã xây dựng, áp dụng) theo yêu cầu TCVN ISO 9001:2008. Việc tuân thủ theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn tỉnh có 237/249 cơ quan đã thực hiện công bố HTQLCL và gửi hồ sơ công bố HTQLCL về Sở KH&CN theo quy định, đạt tỷ lệ 95,18%. Số còn lại 12/249 cơ quan, chưa gửi hồ sơ công bố HTQLCL về Sở KH & CN theo quy định, chiếm tỷ lệ 4,81%.

- Trên cơ sở kiểm tra qua hồ sơ công bố HTQLCL và báo cáo, đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và việc tuân thủ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg tại trụ sở làm việc của 26 cơ quan, kết quả cụ thể như sau: có 26/26 cơ quan đã thực hiện việc áp dụng, duy trì hiệu lực và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định cần phải khắc phục, như: 01/26 cơ quan chưa thực hiện đo lường sự thỏa mãn của khách hàng, chiếm tỷ lệ 3,84%; 01/26 không lưu giữ hồ sơ xem xét HTQLCL năm 2015 và chưa thực hiện họp xem xét HTQLCL năm 2016, chiếm tỷ lệ 3,84%; 03/26 cơ quan chưa thực hiện đánh giá nội bộ chiếm tỷ lệ 11,53%; 07/26 cơ quan chưa áp dụng đúng biểu mẫu đã được ban hành kèm theo quy trình hành động khắc phục, chiếm tỷ lệ 26,9%; 08/26 cơ quan chưa thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả đo lường sự thỏa mãn khách hàng để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng theo các tiêu chí đã đề ra, chiếm tỉ lệ 30,76%; 9/26 cơ quan chưa cập nhật kịp thời các các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thực hiện các TTHC, chiếm tỷ lệ 34,61%; 10/26 cơ quan chưa lập hoặc chưa lập đủ mục tiêu chất lượng năm 2016, chiếm tỷ lệ 38,40%; 16/26 cơ quan chưa thực hiện công bố lại HTQLCL khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL, chiếm tỷ lệ 61,53%; … Những hạn chế này đoàn kiểm tra đã đề nghị các cơ quan được kiểm tra thực hiện khắc phục, sửa chữa, nhằm đảm bảo tính hiệu lực của HTQLCL đã xây dựng, áp dụng.

Nhằm để thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh theo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính năm 2017, cần tập trụng thực hiện tốt nội dung công việc như sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo công chức, viên chức tiếp tục áp dụng, việc duy trì hiệu lực, rà soát, cải tiến HTQLCL đã xây dựng phù hợp theo các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên cơ sở: Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương do Bộ KH & CN ban hành kèm theo Quyết định 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010.

- Hàng năm thực hiện thiết lập mục tiêu chất lượng chung của cơ quan và mục tiêu của các phòng/ban thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL, sửa đổi, bổ sung, ban hành các tài liệu mới, hủy bỏ các tài liệu lỗi thời phù hợp theo quy trình kiểm soát tài liệu; thực hiện lưu giữ hồ sơ theo quy trình kiểm soát hồ sơ; thực hiện đánh giá nội bộ, đo lường sự thỏa mãn khách hàng; họp xem xét sự phù hợp của HTQLCL đã xây dựng, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giải quyết TTHC và các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan có thẩm quyền, ... thực hiện gửi báo cáo kết quả thực hiện thiện về cơ quan kiểm tra (Sở KH & CN) theo đúng quy định.

- Bố trí kinh phí áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 theo hướng dẫn của Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước nhằm đảm bảo hệ thống được duy trì góp phần phục vụ cải cách hành chính.

- Thực hiện công bố lại khi có sự thay đổi về hệ thống theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

ThS. NGUYỄN VĂN GIỚI - Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL Vĩnh Long
(Trích: Báo cáo số 842/BC-SKHCN ngày 28/12/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long)